Zamknij
www.Autokar24.pl     |     Serwis samorządowy PAP     |     Kursy walut     |     Pogoda     |     

Biblioteka

 

- tabelka.jpg

 

STATUT - pobierz

- 1__kopiowanie_.jpg

 

- 2__kopiowanie_.jpg

- 3__kopiowanie_.jpg

HISTORIA

Początki bibliotekarstwa w Gaci

 

Za dawnych pańszczyźnianych czasów chłopi cenili szkołę, bo ta dawała możliwości nauczenia czytania i pisania. Ci, którzy umieli czytać i pisać mogli czegoś więcej się dowiedzieć, a w tym czasie innych środków przekazu nie było. Ksiądz Szostkiewicz nauczył pisać i czytać Stępaka, ten z kolei Fołtę i Sobka, kilku nauczyło się czytać i pisać pełniąc służbę wojskową.

 

Pierwszy nauczyciel we wsi, organista i pisarz gminny Tomasz Skwarczyński – powstaniec z roku 1863 dał początek bibliotekarstwu. Zgromadził kilkadziesiąt książek o treści religijnej. Po jego śmierci prowadzenia biblioteki podjął się Jan Brożbar. W 1897 r. został powołany do wojska, skąd wrócił w 1903 r. jako kapral i zaczął tworzyć przy Kółku Rolniczym Straż Pożarną.

Walne zebranie Zarządu Kasy w 1903 r. uchwaliło, aby założyć książeczkę oszczędnościową w celu zebrania gotówki na budowę domu gminnego. Na ten cel Kasa zobowiązała się przeznaczyć część swojej dywidendy, a Rada Gminy, że sprzeda niektóre działki będące własnością gminy. W roku 1906 fundusz na budowę domu gminnego wynosił 3000 koron.

Dom gminny miał pomieścić urząd gminy z wójtem, pomieszczenie dla Kasy i biblioteki oraz salę zebrań. Pomimo wystarczającej ilości gotówki, budowy nie rozpoczęto. Spierano się gdzie ten dom ma stanąć pomiędzy północną stroną, a południową. Przewodniczącymi komitetu budowy zostali: Jan Tonia i Jakub Stańko.

Spory trwały do 1914 r., kiedy to wiosną podjęto uchwałę o budowie, która miała być zlokalizowana na południowej stronie wsi, na gminnej działce pomiędzy zabudowaniami Adamczaków, a Wojciechem Janickim. Za wzór wzięto dom gminny w Handzlówce. Przywieziono na przyszły plac budowy 6000 szt. cegły, ale budowy nie rozpoczęto z powodu wybuchu I wojny światowej.

 

W tym czasie istniały dwie prywatne biblioteki domowe – u Skupnia i Michała Sochackiego. Obaj byli zamiłowani w książkach, które sprowadzali za pośrednictwem mieszczan z Łańcuta. Na księgozbiór były wydzielane w domu oddzielne izby. Sami zajmowali się introligatorstwem oprawiając cenniejsze pozycje w skórę, pozostałe w okładzinę tekturową krytą płótnem. Posiadali w swoich zbiorach książki głównie o treści religijnej oraz powieści naszych pisarzy. W Tygodniku Ilustrowanym z roku 1899 drukowane były powieści: Orzeszkowej „Argonauci” i Sienkiewicza „Krzyżacy”. Jeden z takich oprawionych w okładzinę tekturową krytą płótnem zachował się do dziś. Księgozbiór po wymarciu właścicieli uległ niestety zniszczeniu.

Około 1910r. Drużyna Bartoszowa wspólnie z Towarzystwem Teatru i Chóru Włościańskiego utworzyła bibliotekę, do której zakupiono dzieła: Żeromskiego, Prusa, Sienkiewicza, Orzeszkowej, Rodziewiczówny i innych. Czytających było około 20.

Działała też biblioteka Kółka Rolniczego, lecz dysponowała książkami starymi: korzystały z niej dzieci szkolne. Każda z tych bibliotek dysponowała 250 – 300 książek.

W czasie I wojny światowej zaginęło wiele książek szczególnie z biblioteki Drużyny Bartoszowej. Kilkadziesiąt najwartościowszych książek spalił organista w obawie przed nadchodzącymi żołnierzami rosyjskimi (Moskalami).

W 1916 r. młodzież ZMW zebrała ocalałe książki i utworzyła bibliotekę; po dokupieniu jeszcze kilkudziesięciu książek księgozbiór liczył 300 pozycji. Głównie czytelnikami byli członkowie tej organizacji i kilka osób starszych. W sumie czytelników było 10 do 30.

Najchętniej czytano powieści, szczególnie o treści historycznej, książki przyrodnicze i literaturę piękną.

Od 1926r. na środowisko zaczęła wpływać działalność członków Koła, którzy po pobycie w Szycach na kursach Uniwersytetu Ludowego powrócili do Gaci.  Wzrosło zainteresowanie dziełami poważniejszymi. Zdarzało się niestety i dość często, że pożyczający nie śpieszył się ze zwrotem książek i przywłaszczał je dla siebie. W ten sposób w wielu domach było po kilka książek.

Własną bibliotekę posiadał Piotr Brożbar, którą odziedziczyli jego następcy. Tadeusz Brożbar lubił też gromadzić książki, w sumie miał ich ok. 300 pozycji, z tego część stanowiły poradniki z zakresu gospodarstwa rolnego. Władysław Fołta będąc przez kilka lat instruktorem Wołyńskiego Związku Młodzieży, zakupił kilkadziesiąt wartościowych książek i miał ich około 400 sztuk. Niewielkie księgozbiory posiadali też: Tadeusz Bemben, Józef Bemben, Jan Sochacki i Tadeusz Sochacki. Ten ostatni zajmował się introligatorstwem.

Z chwilą otwarcia Uniwersytetu Ludowego w Gaci, biblioteka prywatna dyrektorstwa Solarzów i biblioteka Uniwersytetu stała się otwartą dla sporej grupy czytelników Gaci. Wszystko to jednak nie zaspokajało wzrastającego zapotrzebowania na książki. Z inicjatywy „Chrzestnego” w 1933 r. zorganizowano Spółdzielczą Książnicę Gacką (miała własną pieczęć).

Początkowo niewielu mieszkańców należało do tej biblioteki. Fundusze Książnicy były niewielkie, toteż i zakup książek mały. Z tego też względu Książnica połączyła się z Kołem Młodzieży Wiejskiej, co pozwoliło za większą sumę zakupić nowe książki i uzyskać stan 243 dzieł. Z tego własność Książnicy 143 pozycje. Na 300 pozycji książkowych jakimi dysponowała biblioteka, pozostało tylko 101, bo wiele książek zostało zniszczonych do tego stopnia, że nie nadawały się do użytku – a wiele zostało „zagubionych”.

Początkowo przez 3 lata księgozbiorem kierował inż. Ignacy Solarz, który powiększył księgozbiór o bardziej wartościowe pozycje, a po nim kierownictwo przejął Franciszek Fołta, który dokupił niewiele książek i to mniej wartościowych.

Kilka razy w roku organizowano zebranie z czytelnikami, na których ktoś referował treść wybranej książki i myśl autora, a później dyskutowano nad dziełem, porównywano sytuację literacką do istniejącej w rzeczywistości, akcentowano tradycyjne wartości. Przewodnią myślą tych zebrą było przyzwyczajenie czytelnika do umiejętnego, rozumnego czytania, by jak najwięcej skorzystać z pracy autora i rozumieć jego intencje. Wkład czytelników do Krężnicy wynosił 5 zł rocznie, oprócz tego uiszczali 1 zł składki na powiększenie biblioteki.

 

Po aresztowaniu inż. I. Solarza 15 stycznia 1940 r. przez gestapo, dokonano rewizji w budynku Uniwersytetu, część dokumentów zabrano, a książki zostały spalone.

 

Po II wojnie światowej tworzenie księgozbioru bibliotecznego trzeba było rozpoczynać od nowa, bo książek zachowało się niewiele. Pierwszy taki punkt biblioteczny był w domu zwanym Janklówką, później przeniesiono go do budynku, w którym mieściła się Gminna Rada Narodowa i dwie sale lekcyjne. Taki stan trwał przez wiele lat i mimo, że książki wówczas były tanie, jednak wydawnictwo ich było na tyle niewielkie, że biblioteki wiejskie nie mogły się powiększać ilościowo.

 

OBECNIE

 

Status formalno – prawny, stan organizacyjny biblioteki

 

Po przemianach, jakie dokonały się w roku 1956, sytuacja zmieniła się nieco na korzyść.

 

W dniu 27 grudnia 1969 roku został oddany do użytku nowo zbudowany Dom Kultury. Biblioteka Publiczna zajmuje w tym budynku lokum - dysponuje ok.100m² powierzchni lokalowej w GOK w Gaci (Gminny Ośrodek Kultury).

 

Biblioteka Gminna jest samodzielną instytucją kultury wpisaną do rejestru 10 listopada 1999r., posiada statut nadany Uchwałą Rady Gminy w Gaci z dnia 29.12.2004 r. i regulamin organizacyjny.

 

Obecnie gmina posiada jedną bibliotekę gminną oraz dwie filie biblioteczne:

 • Filia w Ostrowie
 • Filia w Dębowie

 

Filie biblioteczne mieszczą się w budynku Szkoły Podstawowej w Ostrowie i Zespołu Szkół w Dębowie. Czynne są jeden dzień w tygodniu: Ostrów – w piątek, Dębów – w środę.

Swoją działalność w upowszechnianiu czytelnictwa poszerzyliśmy o obsługę uczniów z w/w szkół.

Poza podstawową działalnością statutową Biblioteka zajmuje się tak ważną dla każdego samorządu, promocją Gminy Gać.

 

DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEKI

 

Biblioteka ma za zadanie upowszechnianie książki i czytelnictwa, kształcenie kadr bibliotekarskich oraz prowadzenie pracy z czytelnikiem na terenie gminy.

Podstawowym zadaniem jest gromadzenie, opracowywanie, udostępnianie zbiorów bibliotecznych oraz rozwijanie i zaspokajanie potrzeb czytelniczych, oświatowych, kulturalnych i informacyjnych mieszkańców gminy.

 

Do szczegółowego zakresu działania Biblioteki należy:

 1. gromadzenie i opracowywanie materiałów bibliotecznych służących obsłudze potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych czytelników, dotyczących w szczególności wiedzy o własnej gminie oraz dokumentujących jej dorobek naukowy, kulturalny i gospodarczy,
 2. udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie do domu,
 3. prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej,
 4. opracowywanie materiałów informacyjnych o charakterze regionalnym,
 5. popularyzacja książki i czytelnictwa,
 6. współpraca z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami zaspokajającymi potrzeby oświatowe i kulturalne ludności
 7. podejmowanie działań dotyczących unowocześniania biblioteki i jej rozwoju,
 8. doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej.

 

Biblioteka realizuje swoje zadania bezpośrednio w swojej siedzibie oraz za pośrednictwem filii.

 

Działy:

ü  Dziecięcy

ü  Młodzieżowy

ü  Wypożyczalnia dla dorosłych

ü  Czytelnia książek i czasopism

 

Biblioteka prowadzi:

 • Katalog dla dzieci – alfabetyczny i tytułowy;
 • Katalog alfabetyczny - wykazujący w układzie alfabetycznym opisy katalogowe dokumentów bibliotecznych według haseł autorskich, korporatywnych lub tytułowych;
 • Katalog rzeczowy (systematyczny) oparty o klasyfikację dziesiętną (UKD), ujmujący;
 • Katalog alfabetyczny księgozbioru podręcznego;
 • Katalog działowy księgozbioru podręcznego.

 

Oprócz katalogów Biblioteka prowadzi szereg kartotek zagadnieniowych, w których gromadzi się materiały bibliograficzne pomocne w procesie dydaktycznym szkół oraz placówek kształcenia i doskonalenia nauczycieli czy też w pracy bibliotek szkolnych:

 • kartotekę ogólną z poszczególnych dziedzin wiedzy,
 • kartotekę z zakresu nauk pedagogicznych, psychologicznych, społecznych, ekonomicznych, politycznych itp.,
 • kartotekę z zakresu dydaktyki szczegółowej - metod nauczania poszczególnych przedmiotów,
 • kartotekę religioznawstwa,
 • kartotekę państw,
 • kartotekę osobową, pamiętniki, autobiografie, biografie,
 • kartotekę – poezja, powieść, dramat, nowela, opowiadania,
 • kartotekę historyczną,
 • lektury szkolne,
 • kartotekę ekologiczną,
 • sztuka, rozrywka, sport,
 • i inne.

 

Zbiory biblioteczne w 2015 roku

Biblioteka Publiczna Gminy Gać ogółem liczy 22418 woluminów, w tym: Ostrów - 4736, Dębów - 3915. Zakupionych zostało 310 nowych książek (Gać - 174, Ostrów - 49, Dębów - 87). Ze środków organizatora 124 woluminy na kwotę 3069,32zł, z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 186 woluminy za kwotę 4300 zł.

 

 • Systematycznie dokonuje się selekcji księgozbioru - zniszczone i nieaktualne pod względem treściowym książki.
 • Na bieżąco dokonujemy zakupu nowości wydawniczych.

W doborze nowości wydawniczych kierujemy się zapotrzebowaniem i preferowanym gustem naszych czytelników.

 

W swoich zbiorach posiadamy dużą kolekcję nowych książek i czasopism o tematyce historycznej i religijnej. Są to dary od naszych czytelników uzupełniane corocznie o nowe tytuły.

 

Co roku składamy wnioski na małe granty – dofinansowanie zakupów nowości wydawniczych do MKSiDzN (Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego).

 

Obsługa Czytelnicza

Zarejestrowanych jest rocznie ok. 600 czytelników w wypożyczalniach (w roku 2015 – zarejestrowano 545 czytelników: Gać - 360, Dębów - 95, Ostrów - 90 osoby). oraz ok. 1000 osób w czytelniach korzystających z informacji/prasy lub usług udzielanych na miejscu (fax, komputer, wydruk, skan, ksero).

 

Obsługa czytelnicza specjalnych grup użytkowników

Biblioteka współpracuje z niepełnosprawnymi, na bieżąco powiększa kolekcję książek z dużą czcionką dla osób starszych oraz słabiej widzących.

Dzięki zatrudnionym stażystom mamy możliwość dostarczania książek do domu osobom starszym i chorym.

 

Czytelnia proponuje:

- literaturę naukową i popularnonaukową ze wszystkich dziedzin wiedzy.

Prasa:

- gazety codzienne: Nowiny,

- tygodniki: Gazeta Jarosławska, Życie Podkarpackie, Angora,

- dwutygodniki: Victor Gimnazjalista, Cogito,

- miesięczniki: Zdrowie, Poradnik domowy,

- magazyny ogrodnicze: Działkowiec, Mój Piękny Ogród,

- Podkarpackie Informatory Kulturalne,

- Podkarpackie Wiadomości Rolnicze,

- Poradniki,

- Czasopisma Religijne,

- i inne.

 

Biblioteka świadczy usługi w zakresie:

 • Fax
 • Drukowanie
 • Skaner
 • Ksero
 • Bindowanie
 • Laminowanie

 

Komputeryzacja

Biblioteka Publiczna w Gaci dysponuje 3 komputerami, w tym 1 przeznaczonymi dla użytkowników.

 

Biblioteka Publiczna Gminy Gać zaprasza wszystkich zainteresowanych do korzystania z bezpłatnego dostępu do Internetu szerokopasmowego.

 

W 2015 roku z bezpłatnego dostępu do Internetu skorzystało około 200 osób.

 

PROMOCJA

 

W roku 2011 działalność Biblioteki Publicznej Gminy Gać oprócz podstawowych zadań statutowych, została rozszerzona o dodatkowe zadania tj. promocję Gminy Gać oraz wspieranie działalności edukacyjnej i kulturalnej realizowanej przez inne podmioty na terenie gminy. Na te działania otrzymuję specjalną dotację od organizatora.

 

Działalność edukacyjna i kulturalna

 

W bibliotece organizowane są różnego typu:

 • czytanie bajek i baśni,
 • lekcje biblioteczne,
 • cykl spotkań (wakacje, ferie),
 • pogadanki o książce,
 • zajęcia (kulinarne, warsztatowe (rękodzieło artystyczne),
 • spotkania autorskie,
 • obchody świąt (np. Światowy Dzień Pluszowego Misia),
 • konkursy,
 • i inne.

 

Organizujemy czytanie bajek i baśni przez dzieci lub panie bibliotekarki. Ogłaszamy konkursy czytelnicze, które cieszą się wielkim powodzeniem, motywują do aktywnego czytania i rozwijania wyobraźni czytelniczej. 

Lekcje biblioteczne są jedną z podstawowych form dostarczania informacji o funkcjonowaniu i zbiorach biblioteki. Dlatego w ramach współpracy ze szkołami (żłobki, przedszkola, szkoły) przeprowadzamy lekcje biblioteczne, by pokazać młodemu czytelnikowi jak korzystać ze zbiorów, jak szukać źródłowych informacji, a także lekcje tematyczne dla uczniów gimnazjów.

W okresie wakacji i ferii zimowych organizujemy zajęcia dla dzieci i dorosłych. Cykl spotkań kulinarnych i warsztatowych - pieczenie czy własnoręcznie wykonanie różnych rzeczy (w zależności od tematyki spotkania).

Tradycją stało się już obchodzenie światowego Dnia Pluszowego Misia w bibliotece. Świętujemy razem z dziećmi ze Żłobka i Punktów Przedszkolnych z terenu gminy Gać.

 

Działalność promocyjna

Aktywnie promujemy czytelnictwo poprzez wydawanie książek, współpracę z innymi bibliotekami lub instytucjami oraz udział biblioteki w przedsięwzięciach lokalnych itp.

 

A także:

 • Współtworzenie projektów wniosków o wydanie książek, publikacji wydanych przez lub przy pomocy gminy Gać;
 • Na bieżąco uzupełnianie informacji na stronę internetową Gminy Gać oraz obsługa facebook’a;
  • Współpraca z mediami;
  • Udział w szkoleniach, kongresach;
  • Opracowanie kalendarza imprez kulturalno-społecznych (rozesłanie informacji do wszystkich instytucji, organizacji, stowarzyszeń zajmujących się organizacją imprez kulturalnych);
  • Przygotowanie i rozesłanie kartek świątecznych do instytucji współpracujących z naszą gminą;
  • Współorganizacja spotkań opłatkowych, które połączone jest z uroczystością jubileuszu długiego pożycia małżeńskiego;
  • Współorganizacja Uroczystych Sesji, Spotkań opłatkowych, Jubileuszy itp.;
  • Pozyskanie sponsorów itp.;
  • Współorganizacja imprez okolicznościowych/plenerowych tj.: „Obchody 3 Maja”, „Gacka Górka”, „Gacok”, „Dożynki: „Obchody Św. Cecylii” itp.;
  • Opracowanie i wykonanie wystaw, konkursów itp.;
  • Dekoracje sal;
  • Przewodniczenie w jury w konkursach;
  • Inne formy promocji czytelnictwa i gminy.

 

Gmina Gać
 • Bezpłatna pomoc prawna
 • czad
 • DORZECZE MLECZKI
 • Gacovia
 • GOPS
 • http://samorzad.pap.pl/
 • KRUS
 • Mikrioporady
 • Nordic Walking
 • Przedszkola
 • PUP Przeworsk
 • Razem dla Białobok
 • Stowarzyszenie
 • WFOŚiGW
 • Złobek w Gaci
Urząd Gminy Gać
Gać 275, 37-207 Gać, pow. przeworski, woj. podkarpackie
tel.: +48166411429, email: ug_gac@onet.pl
NIP: 794-16-85-583, Regon: 650900648
Nr konta: 25 9177 1018 2003 2000 0619 0001 Bank Spółdzielczy w Łańcucie Oddział w Gaci
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x